EN

제품 소개

LOAD CELL

Strain Gage LOAD CELL

산업용 스트레인 게이지식 로드셀은 질량을 측정하고 힘을 측정하는 핵심소자로,
산업용 스케일과 공장 자동화에 많이 이용되고 있습니다.

디지털 저울, 호퍼 스케일, 중량물 포장 자동화 기기 등 다양한 분야의
산업에서 로드셀을 응용하여 보다 효율적인 생산시스템을 갖출 수 있습니다.

제품 분류

BC type
S type
LC type
RT type
BS type
CC type
MODEL BC S LC BS CC
Rated Output 2mv/v ±0.5% 2mv/v ±0.5% 1.5mv/v ±0.1% 1.5mv/v ±0.1% 1.5mv/v ±0.1%
Safe Overload 150% 150% 200% 130% 150%
Non-Lineality ±0.03%R.O ±0.03%R.O ±0.01%R.O ±0.03%R.O ±0.02%R.O
Zero-Balance ±2%R.O ±2%R.O ±2%R.O ±2%R.O ±2%R.O
Exc. Voltage 10V 10V 10V 10V 10V
Max. Exc. Voltage 15V 15V 15V 15V 15V
Input Resistance 422 ohms± 10% 422 ohms± 10% 390 ohms± 10% 422 ohms± 10% 350 ohms± 10%
Out Resistance 350 ohms± 10% 350 ohms± 10% 350 ohms± 10% 350 ohms± 10% 350 ohms± 10%
Insulation Resistance 500M ohms 500M ohms 500M ohms 500M ohms 500M ohms
Temp. Effect on Zero 0.07%R.O/10°C 0.07%R.O/10°C 0.07%R.O/10°C 0.07%R.O/10°C 0.07%R.O/10°C
Temp. Effect on on Tated Output 0.02%R.O/10°C 0.02%R.O/10°C 0.02%R.O/10°C 0.02%R.O/10°C 0.02%R.O/10°C
Cable Length 3M 3M 3M 2M 3M